คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์

ตราประจำจังหวัดบุรีรัมย์

 

เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ
ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม

 
 
 
 

ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  มีอาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดสุรินทร์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว และประเทศกัมพูชา ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา  ในสมัยก่อนบุรีรัมย์เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโคตรบูรและอาณาจักรทวารวดี 

บุรีรัมย์ เป็นจังหวัดที่มีปราสาทหินใหญ่ น้อย มากมาย ซึ่งหมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีต  ที่พบกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์คือ หลักฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณ ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐ และปราสาทหินเป็นจำนวนมากกว่า 60 แห่ง รวมทั้งได้พบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญคือเตาเผา ภาชนะดินเผา และภาชนะดินเผาแบบที่เรียกว่าเครื่องถ้วยเขมร ซึ่งกำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง 18 อยู่ทั่วไป

วิทยุออนไลน์บุรีรัมย์